Algemene voorwaarden

Afdrukken

 

 

Koepels.com

 

De website www.koepels.com (hierna genoemd De Site)  is een verkoopkanaal van Perquy BVBA, met vestiging in Jacob Van Arteveldestraat 6 te 8000 Brugge, met BTW nummer BE0888.513.763. U kunt ons contacteren:

 

·         Per telefoon :   +32/(0)50/33.62.32

·         Per email:        koepels@perquy.be

·         Per fax:           +32/(0)50/45.80.55

 

Overeenkomst

 

Door De Site te gebruiken aanvaardt de gebruiker de toepassing van deze Algemene Voorwaarden. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, gebruik De Site dan niet.

De Algemene Voorwaarden kunnen op elk ogenblik worden gewijzigd, en deze wijzigingen worden effectief op het moment dat ze op De Site verschijnen. Door De Site verder te gebruiken verklaart de gebruiker zich akkoord met de nieuwe Algemene Voorwaarden. Op afgesloten overeenkomsten blijven steeds de algemene voorwaarden gelden die van toepassing waren op de datum van het afsluiten van de overeenkomst.

De Algemene Voorwaarden van De Site zijn van toepassing op alle bestellingen geplaatst door de gebruiker. Algemene en bijzondere voorwaarden uitgaand van de koper zijn niet aan Perquy BVBA tegenstelbaar.

Alvorens een bestelling te plaatsen op De site wordt de tekst van de Algemene Voorwaarden digitaal aan de gebruiker ter beschikking gesteld. Een bestelling wordt pas geaccepteerd door Perquy BVBA als de gebruiker de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard door ze aan te vinken tijdens de koop.

 

Gebruik van De Site

 

Bestellingen kunnen op De Site worden geplaatst door elke persoon die de wettelijke leeftijd heeft bereikt om een contract af te sluiten.

 

Aanbod en prijzen

 

De goederen die op De Site worden aangeboden bevatten een beschrijving die de beoordeling van de goederen door de koper mogelijk moet maken. Eventuele afbeeldingen zijn waarheidsgetrouwe weergaven van de aangeboden goederen.

Bepaalde goederen kunnen worden aangeboden met een beperkte geldigheidsduur of beperkte voorraad positie.

De opgegeven prijzen slaan uitsluitend op de omschreven goederen, zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief 21% BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod en de prijzen binden Perquy BVBA niet.

 

Aankoop en betaling

 

Door een bestelling te plaatsen, vraagt de koper aan Perquy BVBA om een product aan te kopen. Perquy BVBA bevestigt een aankoop per email door een Orderbevestiging en de Algemene Voorwaarden te sturen naar de koper. Deze Orderbevestiging bevestigt de overeenkomst die ontstaat tussen Perquy BVBA en de koper. Zolang deze orderbevestiging niet is verstuurd neemt de uitvoering van de overeenkomst geen aanvang.

De Orderbevestiging bevat een omschrijving van de aangekochte goederen, vermeldt de prijs van de goederen en de betalingsvoorwaarden en geeft de leveringsvoorwaarden.

Betaling van de goederen geschiedt uitsluitend als volgt:

·         Electronisch via De Site

·         Per overschrijving op rekening nummer BE66 0015 1677 3943 van Perquy BVBA

·         Contant bij afhaling van de goederen in Brugge

 

Leveringsvoorwaarden

 

Levering van de goederen kan enkel na ontvangst van betaling op de bankrekening van Perquy BVBA.  Perquy BVBA levert de bestelde goederen voor 65 Euro per levering en per leveringsadres in België. Voor leveringen in Nederland rekenen we 95 Euro aan. Perquy BVBA streeft ernaar om alle bestellingen binnen 10 dagen te leveren, op voorwaarde dat de goederen voorradig zijn.

Bestellingen worden op de voorziene datum geleverd, op het door de koper opgegeven leveringsadres, tot aan de voordeur op het gelijkvloers. De koper staat zelf in voor elke verdere verplaatsing, aansluiting en montage. De chauffeur kan bij de levering een identiteitsbewijs vragen. De koper tekent voor ontvangst van de levering na een grondige inspectie van de goederen. Zodra de goederen geleverd zijn gaat het risico op verlies of beschadiging over op de koper.

De door Perquy BVBA opgegeven leveringsdatum en leveringstijd kan worden gewijzigd, in welk geval Perquy BVBA de koper tijdig zal verwittigen.

Indien de koper niet aanwezig is bij het aanbieden van de goederen, behoudt Perquy BVBA zich het recht voor om extra transportkosten aan te rekenen voor de wederaanbieding.

 

Herroeping

 

De koper heeft het recht om de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen, te rekenen van de dag na de levering van de goederen aan de koper,  te herroepen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. In geval van herroeping zijn de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen voor de koper. Herroeping kan enkel schriftelijk per e-mail, telefax of brief.

 

Tijdens genoemde termijn van herroeping dient de koper zorgvuldig om te gaan met goederen. De koper zal de goederen slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de goederen wenst te behouden. Indien de koper van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de goederen en al het geleverde toebehoren – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan PERQUY BVBA terugsturen, overeenkomstig de door PERQUY BVBA verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Indien de koper in geval van herroeping reeds een bedrag betaald heeft, zal PERQUY BVBA dit bedrag zo spoedig mogelijk terugstorten. Deze terugbetaling zal plaatsvinden ten laatste binnen de 30 kalenderdagen die volgen op de herroeping, en enkel indien de teruggestuurde goederen in goede staat en zonder beschadigingen zijn ontvangen door Perquy BVBA.

 

Garantie

 

PERQUY BVBA staat er voor in dat de goederen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Bovendien gelden voor de goederen specifieke fabrieksgaranties die op eenvoudig verzoek kunnen worden toegezonden.

 

De vermelde garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan te gevolge van ongelukken, nalatigheid, gebruik van de goederen in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan de goederen, hardhandig of onvoorzichtig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

 

Aansprakelijkheid

 

PERQUY BVBA spant zich naar best vermogen in opdat de ter beschikking gestelde informatie juist en volledig is. Desondanks kan deze informatie toch nog onjuistheden of onvolledigheden bevatten. Indien dit zo zou zijn zal PERQUY BVBA al het redelijk mogelijke doen om deze onjuistheden en/of onvolledigheden zo vlug mogelijk recht te zetten. PERQUY BVBA is evenwel niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de ter beschikking gestelde informatie.

 

PERQUY BVBA geeft geen enkele garantie met betrekking tot de goede werking van De Site en kan bijgevolg niet aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van De Site. PERQUY BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die te wijten is aan het gebruik van De Site of van een website van derden, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, gederfde winst, werkonderbrekingen, beschadiging of verlies van hardware, software of data van de gebruiker.

 

De gebruiker van De Site erkent de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet evenals de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. De gebruiker aanvaardt dat PERQUY BVBA niet aansprakelijk is voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade door het gebruik van De Site of internet, als gevolg van voormelde risico’s.

 

Klachten

 

De Koper kan met zijn klachten terecht op het volgende adres van PERQUY BVBA:

 

PERQUY BVBA

Jacob Van Arteveldestraat 6

8000 Brugge

België

Tel: +32/(0)50/45.80.50

Fax: +32/(0)50/45.80.55

e-mail: info@perquy.be

 

Klachten dienen binnen 14 kalenderdagen na levering te worden ingediend bij PERQUY BVBA. Indien de koper nalaat om schriftelijk kennis te geven aan gelijk welke klacht binnen de bovenvermelde tijdslimiet, zal dit beschouwd worden als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de levering en als een afstand door de koper van elke vordering die daarop betrekking heeft.

 

Ontbinding

 

Perquy BVBA houdt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de Koper.

 

Algemene bepalingen

 

Deelbaarheid:

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

 

Verzaking:

Het feit dat PERQUY BVBA nalaat de toepassing te eisen van een bepaling van deze algemene voorwaarden, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van één of meerdere rechten waarover PERQUY BVBA krachtens de overeenkomst met de koper beschikt.

 

Voorrang:

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden, hebben de bepalingen van de bijzondere voorwaarden voorrang.

 

Toepasselijk recht – Bevoegdheid

 

Op alle overeenkomsten met PERQUY BVBA is enkel het Belgisch recht van toepassing.  In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Brugge bevoegd.